Skip to content

Schema de ajutor de stat pentru HoReCa

Ajutorul se va acorda beneficiarilor sub forma unor granturi în vederea acoperirii parțiale a pierderii din cifra de afaceri (sau rulaj, în cazul agențiilor de turism) suferite în anul 2020 comparativ cu anul 2019, în cuantum de 20%, maximum 800.000 euro.

Discută cu un consultant specializat

Lansare estimativă

 • După data de 1 iunie 2021

Durata schemei de ajutor de stat

 • Semnarea contractului de finanțare cu beneficiarul în cadrul schemei se face până cel târziu la data de 31 decembrie 2021, iar plata sumelor se face până cel târziu la data de 30 iunie 2022.

Forma de sprijin

 • Ajutorul financiar se poate solicita indiferent dacă firma a mai beneficiat de alte ajutoare de stat, cu condiția ca suma totală să nu depășească 1.800.000 de euro la nivel de întreprindere unică.
 • Nu necesită contribuție proprie!

Bugetul schemei de ajutor de stat

 • Este prevăzută o sumă de 1 miliard de lei pentru plăți, dar Guvernul poate crește bugetul total până la 2,5 miliarde de lei, prin rectificare bugetară.
 • Prin schema de ajutor de stat se acordă ajutoare de stat unui număr estimat de peste 70.000 de beneficiari.

Beneficiari eligibili

 • Cine poate beneficia de schema de ajutor de stat:
Întreprinderi micro, mici, mijlocii și mari din domeniul turismului și alimentației publice
 
 • Coduri CAEN  autorizate eligibile pe categorii:
 
CAEN Denumire
7911 Activități ale agențiilor turistice
7912 Activități ale tur-operatorilor
7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
7990 Ghizi de turism (sunt organizați ca întreprinderi)
5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
5590 Alte servicii de cazare
5610 Restaurante
5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
5629 Alte servicii de alimentație
5630 Baruri si alte activități de servire a băuturilor
 

Condiții de eligibilitate pentru firme

 • Au depus situațiile financiare anuale aferente ultimelor două exerciții financiare încheiate (2019, 2020)
 • Au obligația să mențină activitatea pentru care au obținut finanțare pentru cel puțin 12 luni de la data plății sumelor sau 24 luni de la data plății sumelor, în cazul în care valoarea grantului este mai mare de 200.000 euro. Perioada de suspendare ori întrerupere a activității comerciale nu se ia în calcul la determinarea termenului de 12 luni, respectiv 24 luni.
 • Nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal.
 • În cazul în care se înregistrează astfel de obligații restante, beneficiarul se obligă să le achite din ajutorul acordat în cadrul programului.
 • Sunt acceptate cheltuieli care au legătură cu activitatea pentru care aplică.
 • Ajutorul poate fi acordat întreprinderilor care nu sunt în dificultate și/sau întreprinderilor care nu erau în dificultate la 31 decembrie 2019, dar care s-au confruntat cu dificultăți sau au intrat în dificultate ulterior, din cauza epidemiei de COVID-19.
 • Nu se află în insolvență la momentul înscrierii în cadrul schemei de ajutor de stat.

Categorii de cheltuieli eligibile

a) Cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;
b) Datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități, potrivit contractelor încheiate;
c) Cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat (chiria în avans nu este eligibilă);
d) Cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente, cu excepția serviciilor de consultanță, studiilor și altor categorii de servicii indirecte;
e) Cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV-2;
f) Cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar (durata de utilizare este mai mica de 1 an), inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente (au valoarea sub 2500 lei, dar durata de utilizare este mai mare de 1 an);
g) Cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, necesare reluării activității;
h) Cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului, cu excepția TVA-ului deductibil și a plăților către bugetele locale
i) Cheltuieli salariale, atât cheltuielile cu salariile nete, cât și cele aferente taxelor și impozitelor salariale.
 
Activitățile sunt eligibile dacă sunt desfăşurate în baza unor:
 • licenţe de turism emise de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului pentru agențiile de turism,
 • certificate de clasificare emise de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului pentru structurile de cazare,
 • autorizaţii de funcţionare emise de către autoritățile publice locale,
 • certificate de clasificare emise de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului pentru unitățile de alimentație publică,
 • atestate de ghid de turism emise de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului.
Licențele/certificatele/autorizațiile/ atestatele trebuie să fie valabile la momentul transmiterii formularului de înscriere în cadrul Schemei. 
 
Codul/codurile CAEN pentru care aplicantul solicită finanțare trebuie să fi fost autorizat/autorizate pe perioada aferentă bazei de calcul în cadrul prezentei Scheme.  

Baza de calcul pentru acordare a ajutorului

Baza de calcul a ajutorului trebuie certificată și asumată fie de către un expert contabil sau o societate de expertiză contabilă membru/membră al/a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), fie de către un auditor financiar sau o firmă de audit membru/membră a Camerei Auditorilor Financiari din România.
 
Acești experți vor fi selectați și plătiți de către beneficiari.
 
Baza de calcul al ajutorului reprezintă:
a) pentru beneficiarii care raportează cifra de afaceri - diferenţa dintre cifra de afaceri obţinută din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 şi cifra de afaceri obţinută din activitatea eligibilă aferentă anului 2020;
b) pentru beneficiarii care aplică regimul special pentru agenţiile de turism - diferenţa dintre volumul facturilor emise pentru serviciile turistice, inclusiv marja, aferente anului 2019 şi volumul facturilor emise pentru serviciile turistice, inclusiv marja, aferente anului 2020;
c) pentru beneficiarii care ţin evidenţa în partidă simplă, în conformitate cu dispoziţiile art. 1 (5) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - diferenţa dintre încasările obţinute din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 şi încasările obţinute din activitatea eligibilă aferentă anului 2020.