Skip to content

Investiții în exploatații agricole

Solicitanții eligibili

PFA, ÎI (Întreprindere individuala), Întreprinderi familiale (ÎF), SNC, SCS, SA, SCA, SRL, Societate comercială cu capital privat, Institute de Cercetare-Dezvoltare (centre, stațiuni si unități de cercetare-dezvoltare și didactice cu personalitate juridică publică sau privată), Societate Agricolă, Societate cooperativă agricolă, Cooperativă agricolă, Grup de producători, composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor.

Rate de sprijin

I. Pentru fermele vegetale cu dim. economică între 8.000 euro SO până la 250.000 euro SO și 500.000 euro SO pentru sector zootehnic;
 
Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi:
 
 • achiziții simple și irigații la nivel de fermă (inclusiv tineri fermieri) – 200.000 Euro
 • condiționare, procesare și marketing la nivelul fermei, inclusiv legume și cartofi –  500.000 Euro
 • ferme zootehnice (producție primară, inclusiv condiționare) - 800.000 Euro
 • legume (inclusiv în spații protejate) și cartofi (producție primară, conditionare și marketing) – 500.000 Euro
 
II. Pentru fermele vegetale cu dim. economică între 250.000 și 500.000 euro SO pentru vegetal și fermele zootehnice având dim. economică până la 1 mil. euro SO;
 
Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi:
 
 • achiziții simple și irigații la nivel de fermă – 350.000 Euro

 • condiționare, procesare și marketing la nivelul fermei, inclusiv legume și cartofi – 700.000 Euro

 • ferme zootehnice (producție primară, inclusiv condiționare) - 1.000.000 Euro

 • legume (inclusiv în spații protejate) și cartofi (producție primară, condiționare și marketing) – 700.000 Euro

 

III. Pentru fermele vegetale cu dim. economică peste 500.000 euro SO pentru sectorul vegetal respectiv peste 1.000.000 euro SO pentru sectorul zootehnic;
 
Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 30% si nu va depăși:
 
 • achiziții simple și irigații la nivel de fermă – 400.000 Euro

 • condiționare, procesare și marketing la nivelul fermei, inclusiv legume și cartofi – 800.000 Euro

 • ferme zootehnice (producție primară, inclusiv condiționare) -  1.500.000 Euro

 • legume (inclusiv în spații protejate) și cartofi (producție primară, condiționare și marketing) – 800.000 Euro

 

IV. Pentru cooperative, grupuri de producători și organizații de producători  - rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% și nu va depăşi 1.500.000 € indiferent de tipul investiției și de dimensiunea fermei;

 

Rata sprijinului public nerambursabil se va putea majora cu 20 pp suplimentare, si nu poate depăși 70% pentru fermele mici și medii (cu dim. până la 250.000 euro SO) și 90% pentru formele asociative în cazul:
 
 • Investiţiilor realizate de tineri fermieri, cu vârsta până la 40 de ani, inclusiv, la data depunerii cererii de finanţare (așa cum sunt definiți la art. 2 al R 1305/2013 sau cei care s-au stabilit în cei 5 ani anteriori solicitării sprijinului, conform anexei II a R 1305 (nu se aplică formelor asociative);


 • Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 și art. 29 din R nr. 1305/2013;


 • Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la art. 32 R nr. 1305/2013;


 • Investiții colective (se aplică formelor asociative).

Cheltuieli eligibile

 • construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor destinate fermelor legumicole și de cartofi;

 • construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor destinate fermelor zootehnice inclusiv construcția, modernizarea și achiziția de echipamente pentru managementul gunoiului de grajd și a dejecțiilor;

 • achiziţionarea, inclusiv prin leasing de maşini/utilaje agricole şi echipamente noi;

 • achiziționarea de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci și semiremorci specializate;

 • cheltuieli cu înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă;

 • se pot construi și dota sau după caz, extinde/moderniza depozite sau hale pentru produsele agricole;

 • sunt eligibile activitățile de amenajare și dotare a spațiilor de desfacere și comercializare a produselor agricole;

 • se pot înființa magazine la poarta fermei, se pot cumpăra rulote alimentare;

 • cheltuieli cu instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică din surse regenerabile;

 • cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, pentru eliberarea certificatelor, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională.

Activități eligibile

s.m 4.1.1 - Achiziții simple de utilaje agricole și irigații la nivelul fermei (vegetal)
 
 • Extinderea și/sau modernizarea fermelor vegetale prin achiziția de utilaje agricole, sisteme/aplicații pentru practicarea agriculturii de precizie;

 • Înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, facilități de stocare a apei la nivel de fermă instalatii, sisteme/aplicații pentru prcaticarea agriculturii de precizie;
s.m 4.1.2 - Condiționare și procesare în fermă și marketing (vegetal și zootehnic, exceptând legumicultura și cartofii)
 
 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare și procesare a produselor agricole la nivel de fermă și înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare (magazine la poarta fermei, rulote alimentare etc);

 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv a utilităţilor şi racordărilor ca și componentă secundară;

 • Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei, (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu (ca și componentă secundară a proiectului);

 • Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din activitatea agricolă și/ sau forestieră atât din ferma proprie cât și din afara fermei iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu (ca și componentă secundară a proiectului).
s.m 4.1.4/5 - Investiții în zootehnie (producție primară, condiționare și marketing) – NAȚIONAL /MONTAN
 
 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv introducerea de tehnologii eficiente de reducerea emisiilor poluării și cele pentru depozitarea/gestionarea adecvată a gunoiului de grajd;

 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare a produselor agricole la nivel de fermă și înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare (magazine la poarta fermei, rulote alimentare etc), ca și componentă secundară a proiectului;

 • Investiții în înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă;

 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv a utilităţilor şi racordărilor ca și componentă secundară;

 • Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu (ca și componentă secundară a proiectului);

 • Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din activitatea agricolă și/ sau forestieră atât din ferma proprie cât și din afara fermei iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu (ca și componentă secundară a proiectului);

 • Înființarea, extinderea si/sau modernizarea fermelor zootehnice prin achiziția de utilaje agricole.
s.m 4.1.6 - Legume (inclusiv în spații protejate) și cartofi (producție primară, condiționare și marketing) – înființare, extindere, modernizare
 
 • Înfiintarea, extinderea şi/sau modernizarea, inclusiv dotarea tehnică a fermelor de legume și/sau cartofi;

 • Înfiintarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare, inclusiv marketingul produselor, ca și componente secundare ale proiectului;

 • Investiții în înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă , ca și componentă secundară a proiectului;

 • Înființarea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv a utilităţilor şi racordărilor, ca și componentă secundară;

 • Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei, în cadrul fermei, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu (ca și componentă secundară a proiectului);

 • Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu (ca și componentă secundară a proiectului);

 • Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu la art 45 (2) (d) din Reg. 1305/2013, ca și componentă secundară a proiectului.
s.m 4.1.6.7 - Condiționare, procesare și marketing - legume, cartofi
 
 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare și/sau procesare a legumelor și cartofilor la nivelul fermei și înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare (magazine la poarta fermei, rulote alimentare etc);

 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv a utilităţilor şi racordărilor ca și componentă secundară.

 • Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu (ca și componentă secundară a proiectului);

 • Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu (ca și componentă secundară a proiectului);

 • Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu la art 45 (2) (d) din Reg. 1305/2013, ca și componentă secundară a proiectului.

Condiții de eligibilitate

 • Investiția trebuie să se încadreze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minim 8 000 SO (valoarea producției standard);

 • În cazul pachetului pentru tinerii fermieri, dimensiunea economică trebuie să fie de min. 12 000 euro SO și nu trebuie să depășească 100 000 euro SO;

 • Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile prevăzute prin submăsură;

 • Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic Zonal;

 • Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;

 • Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentatiei tehnico-economice;

 • Solicitantul va demonstra, la momentul depunerii proiectului, că a demarat procedura de evaluare de mediu aferentă proiectului propus la momenetul depunerii, iar investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • Investițiile necesare adaptării la standardele UE, aplicabile producției agricole realizate de tinerii fermieri care se instalează pentru prima dată într-o exploatație agricolă se vor realiza în termen de maximum 24 de luni de la data instalării;

 • Investițiile necesare adaptării la noi cerinţe impuse fermierilor de legislaţia europeană se vor realiza în termen de 12 luni de la data la care aceste cerinţe au devenit obligatorii pentru exploataţia agricolă;

 • În cazul proiectelor de procesare, peste 70% din produsele agricole primare care sunt supuse procesării, ca materie primă de bază, trebuie să provină din exploatația agricolă proprie și / sau din exploatațiile membrilor (în cazul formelor asociative);

 • Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.

Costuri de consultanță

Pentru investiții care prevăd lucrări de construcții:
 
 • 8% + tva din valoarea ajutorului financiar;

 • Avans: 2000 de euro+tva.
 
 Pentru investitii care nu prevăd lucrări de construcții (ex. achiziția de echipamente)
 
 •  6% + tva din valoarea ajutorului financiar;

 •  1500 + tva de euro avans.
 Fabrica de consultanță - Investiții în exploatații agricole