Skip to content

Investiții în exploatații pomicole

Solicitanții eligibili:

PFA, ÎI, Întreprinderi familiale, SNC, SCS, SA, SCA, SRL, Societate comercială cu capital privat, Societate Agricolă, Societate cooperativă agricolă, Cooperativă agricolă, Grup de producatori, composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor

Rate de sprijin:

 • Ferme mici – minimum 100.000 euro, maximum 450.000 euro

 • Ferme medii – minimum 200.000 euro, maximum 1.500.000 euro

 • Ferme mari – minimum 300.000 euro, maximum 2.000.000

Sprijin nerambursabil:

50% din cheltuielile eligible cu posibilitate de majorare cu 20% pentru fermele mici și medii, iar pentru fermele mari este de 50%. În cazul fomelor asociative sprijinul poate fi de până la 90%.

 

Buget total disponibil: 450.18 milioane €

Specii pomicole incluse pentru finanțare: 
A. Pomi fructiferi
Măr Păr Gutui
Prun Cireș Vișin
Cais Piersic Nectarin
Nuc Migdal Alun
Castan    
B. Arbuști fructiferi
Coacăz negru Coacăz roz Coacăz alb
Agriș Zmeur de grădină Afin de cultură
Mur de grădină Măceș Soc negru
Mur cu ghimpi sau fără Lonicera caerulea L. Corn
Trandafir pentru petale Cătină Goji
Socorușul negru (Aronia melanocarpa)    
C. Căpșun
D. Dud

 

Condiții de eligibilite:

 • Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic Zonal (PUZ);

 • Solicitantul trebuie să desfășoare activități economice, sub formă de întreprindere individuală, întreprindere familială, persoană fizică autorizată sau persoana juridică de origine română;

 • Solicitantul deține în proprietate şi/ sau folosință o exploatație agricolă la momentul depunerii Cererii de finanțare (exploatațiile agricole care deţin în proprietate plantațiile pomicole supuse reconversiei și/ terenul pe care se face înfiinţarea de plantații pomicole);

 • Soliciantul trebuie sa dețină studii superioare/medii în domeniul proiectului;

 • Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării investiției;

 • Solicitantul va demonstra, la momentul depunerii proiectului, că a demarat procedura de evaluare de mediu, iar investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare menționată;

 • Investițiile în procesarea la nivelul fermei sunt eligibile doar împreună cu investiții în modernizarea/dezvoltarea fermei (dezvoltarea producției agricole primare), ca și componentă secundară, în scopul adăugării de plus valoare la nivel de fermă, iar minim 70% din materia primă procesată trebuie să provină din exploatația proprie și/sau din exploatațiile membrilor (în cazul formelor asociative).

Investiții eligibile

Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acțiunile/ operațiunile eligibile prevăzute prin submăsură:
 
 • Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiții, iar energia obţinută va fi destinată exclusiv consumului propriu;

 • Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei (din deșeuri/ produse secundare rezultate din activitatea agricolă și/sau forestieră, atât din ferma proprie cât și din afara fermei), ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiții, iar energia obţinută va fi destinată exclusiv consumului propriu;

 • Investiții în scopul îndeplinirii standardelor comunitare în cazul tinerilor fermieri, în care sprijinul poate fi acordat pe o perioadă maximă de 24 luni de la momentul instalării;

 • Reconversia plantațiilor existente, inclusiv costurile pentru achiziționare puieți, defrișare, materiale de plantare, sisteme de susținere, pregătirea solului, lucrări de plantare, împrejmuirea plantației, sisteme de protecție pentru grindină, inclusiv generatoare terestre Antigrindină, îngheț, caniculă, ploaie și insecte, echipamente de irigaţii la nivelul exploatațiilor, containere generator pompe irigat, sere, solarii, tunele joase, macrotunele etc.;

 • Înființarea de perdele de protecție a plantațiilor pomicole;

 • Promovarea agriculturii de precizie la nivelul proiectelor;

 • Acțiuni de protejare a mediului prin promovarea producerii şi utilizării energiei din surse regenerabile în cadrul fermei, reducerea consumului de energie;

 • Înfiinţarea de plantații pomicole, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de susținere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție pentru grindină, îngheț, caniculă, ploaie și insecte containere, generator pompe irigat, sere, solarii, tunele joase, macrotunele etc. Înfiinţarea și modernizarea pepinierelor pentru producerea de material de înmulțire și material de plantare fructifer inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de susținere, pregătirea solului, lucrări de plantare, plase antigrindină, containere generator pompe irigat, sere, solarii, tunele joase, macrotunele etc.;

 • Înfiinţarea, extinderea și/ sau modernizarea sistemelor de depozitare, condiționare, și ambalare şi a unităţilor de procesare la nivelul exploatației, inclusiv unităţi de procesare mobile, laboratoare de analiză pentru testarea produselor aferente activității proprii, containere frigorifice refrigerare, containere frigorifice congelare cu camera prerăcire, grup containere condiționare, spații de depozitare (fertilizanți, pesticide, ambalaje, inventar mărunt) etc;

 • Sisteme audio/ video de supraveghere, monitorizare și control a plantației şi a fluxurilor tehnologice din exploataţia pomicolă, sisteme de iluminat perimetral al plantației pomicole şi/ sau al zonelor unde se desfășoară procesele tehnologice ale exploataţiei pomicole, stație meteo aferentă plantației pomicole, cabine pază;

 • Achiziţionarea, inclusiv prin leasing, de mașini/ utilaje şi echipamente noi, inclusiv echipamente de irigaţii la nivelul exploatațiilor, remorci agricole/ tehnologice; de mijloace de transport compacte, frigorifice, în scopul comercializării produselor în cadrul lanțurilor scurte;

 • Amenajarea, construcția, dotarea spațiilor de desfacere din cadrul exploatației și alte activități de marketing (autorulote, dozatoare (automate) de sucuri naturale şi alte produse din sectorul pomicol);

 • Investiții care vizează îmbunătățirea performanțelor de mediu ale exploatațiilor pomicole (creșterea eficienței energetice a clădirilor, anveloparea clădirilor, achiziționarea de Instalații de producere a energiei regenerabile la nivelul exploatației);

 • Împrejmuirea suprafețelor pe care se realizează investiția, drumuri de exploatare, inclusiv utilităţi şi racordări (în cadrul fermei);

 • Completarea golurilor cu puieți în plantațiile de pomi și arbuști (replantare);

 • Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci;

 • Cheltuieli privind costurile generale ale proiectului;

 • Cheltuieli de consultanță.

Principii de selecție:

 • Principiul dimensiunii (ferme mici și medii la momentul solicitării sprijinului) - În cazul formelor asociative se va avea în vedere numărul de membri care se încadrează în ferme mici și medii;

 • Principiul maturității proiectului în sensul documetatiei aduse la depunere, și a sustenabilitatii proiectului din perspectiva aspectelor de mediu și managementul riscului;

 • Maturitatea solicitantului în sensul vechimii în desfășurarea activității și vechimea întreprinderii;

 • Utilizarea eficientă a fondurilor în sensul creșterii ratei de cofinanțare cu care contribuie solicitantul;

 • Principiul asocierii (investiţiile realizate de organizațiile de producători, grupurile de producători,cooperative și de membrii lor);

 • Principiul proprietății (exploatațiile agricole care dețin în proprietate terenurile și plantațiile pomicole supuse reconversiei și / terenul pe care se face înființarea de plantații pomicole);

 • Principiul nivelului de calificare (studii superioare în domeniul proiectului; studii medii în domeniul proiectului);

 • Principiul vârstei (tinerii de până la 40 ani, inclusiv);

 • Principiul înființării și sau reconversiei (investiţii care presupun înființare și sau reconversie);

 • Principiul accesului la finanțare în sensul prioritizării solicitanților care nu au beneficiat în ultimii 4 ani de fonduri europene pentru dezvoltarea exploatației prin 4.1a și 19.2.

Costuri de consultanță:

 • Pentru investiții care prevad lucrări de construcții:
8%  + TVA din valoarea ajutorului financiar
Avans: 2000 de euro + TVA
 
 • Pentru investiții care nu prevăd lucrări de construcții (ex: achiziția de echipamente)
6% + TVA din valoarea ajutorului financiar
Avans: 1500 de euro + TVA 
 
Oferta de preț include: scrierea proiectului (cerere de finanțare, plan de afaceri, alte documente necesare), depunerea documentației, implementarea proiectului.
Schemei de ajutor de stat pentru HoReCa (1)