Skip to content

Programul pentru digitalizarea IMM-urilor din sectorul non IT

Solicitanții eligibili

ADR-urile (Agenții de Dezvoltare Regională) iar beneficiarii sunt IMM-urile.
 
Beneficiarii vor depune proiectele la ADR-uri în sesiunile (apelurile) regionale după ce acestea vor publica ghidul și punctajul pentru IMM-uri.

Suma maximă care poate fi accesată: 100.000 de euro

Suma minimă: 30.000 de euro

Contribuție proprie: 10% din cheltuielile eligibile

Buget total disponibil: 100 de milioane de euro

 

Coduri CAEN (domenii de activitate) excluse de la finanțare

Prezenta schemă de minimis se aplică întreprinderilor pentru care se constată că nu au autorizate în certificatul constatator activități din următoarele domenii:
 

Cod CAEN

Denumirea activității

2611

Fabricarea subansamblurilor electronice (module)

2612

Fabricarea altor componente electronice

2620

Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice

2630

Fabricarea echipamentelor de comunicații

6201

Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)

6202

Activități de consultanță în tehnologia informației

6203

Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul

6209

Alte activități de servicii privind tehnologia informației

6311

Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

6312

Activități ale portalurilor web

7211

Cercetare-dezvoltare în biotehnologie

7219

Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

 
Se va verifica prin declarație pe propria răspundere că întreprinderea nu a avut aceste coduri CAEN autorizate și nu a obținut venituri din activitatea derulată în cadrul acestor coduri de la înființare până la depunerea aplicației pentru finanțare.
 
Prezenta schemă de minimis nu se aplică întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii, în domeniul producției primare de produse agricole, în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole.
 

Condiții de eligibilite ale IMM-urilor:

 •  Se încadrează în una dintre categoriile: microîntreprindere, întreprindere mică, întreprindere mijlocie, la data depunerii cererii de finanțare și la data semnării contractului de finanțare;
 
 • Să aibă vechime de minimum un an de zile, să fi fost înființată cel mai târziu la 3 ianuarie 2020;
 
 • Au inregistrat profit, (pentru firmele care au fost înființate în 2020 se va lua în considerare profitul din exploatare la 31 decembrie 2020);
 
 • Nu înregistrează obligații bugetare nete (diferența dintre obligațiile de plată restante la buget și sumele de recuperat de la buget):
 
a) mai mari de 1/12 din obligațiile datorate în ultimele 12 luni - în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală;
 
b) mai mari de 1/6 din totalul obligațiilor datorate în ultimul semestru - în cazul certificatului de atestare fiscală emis de către autoritățile publice locale;
 
 •  Nu intră în categoria de "întreprindere aflată în dificultate";
 
 • Au sediul social și implementarea proiectului se realizează în regiunea de dezvoltare în care depun proiectul;
 
 • Nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani, sau nu derulează proiecte finanţate în prezent, parţial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleaşi activităţi, în cadrul unor proiecte similare cu cel ce constituie obiectul Cererii de finanţare, derulate în ultimii 5 ani;
 
 • Nu se află în stare de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare.

Beneficiari eligibili

Cine poate beneficia de schema de ajutor de stat:

Întreprinderi micro, mici, mijlocii și mari din domeniul turismului și alimentației publice.
 
Coduri CAEN  autorizate eligibile pe categorii:

 
CAEN Denumire
7911 Activități ale agențiilor turistice
7912 Activități ale tur-operatorilor
7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
7990 Ghizi de turism (sunt organizați ca întreprinderi)
5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
5590 Alte servicii de cazare
5610 Restaurante
5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
5629 Alte servicii de alimentație
5630 Baruri si alte activități de servire a băuturilor
 

Condiții de eligibilitate pentru firme

 • Au depus situațiile financiare anuale aferente ultimelor două exerciții financiare încheiate (2019, 2020);

 • Au obligația să mențină activitatea pentru care au obținut finanțare pentru cel puțin 12 luni de la data plății sumelor sau 24 luni de la data plății sumelor, în cazul în care valoarea grantului este mai mare de 200.000 euro. Perioada de suspendare ori întrerupere a activității comerciale nu se ia în calcul la determinarea termenului de 12 luni, respectiv 24 luni;

 • Nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal;

 • În cazul în care se înregistrează astfel de obligații restante, beneficiarul se obligă să le achite din ajutorul acordat în cadrul programului;

 • Sunt acceptate cheltuieli care au legătură cu activitatea pentru care aplică;

 • Ajutorul poate fi acordat întreprinderilor care nu sunt în dificultate și/sau întreprinderilor care nu erau în dificultate la 31 decembrie 2019, dar care s-au confruntat cu dificultăți sau au intrat în dificultate ulterior, din cauza epidemiei de COVID-19;

 • Nu se află în insolvență la momentul înscrierii în cadrul schemei de ajutor de stat.

Cheltuieli eligibile:

a)    Cheltuieli aferente achiziționării de hardware TIC, dispozitive și echipamente aferente (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune), justificate din punct de vedere al implementării aplicației de proiect. Sunt excluse elemente de mobilier care nu au legătură cu funcționarea produselor/aplicațiilor informatice implementate prin aplicația de proiect;

b)    Cheltuieli aferente realizării rețelei LAN necesară pentru implementarea aplicației de proiect;

c)    Cheltuieli aferente achiziționării și/sau dezvoltării aplicațiilor software/licențelor necesare implementării aplicației de proiect, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente;

d)    Cheltuieli aferente achiziționării/realizării unui website de prezentare a companiei;

e)    Cheltuieli aferente închirierii unui nume de domeniu nou “.ro” direct de la furnizorul național de domenii “.ro”;

f)    Cheltuieli aferente închirierii soluției de semnătură electronică;

g)    Cheltuieli aferente achiziționării de aplicații informatice specifice pentru persoanele cu dizabilități;

h)    Cheltuieli aferente achiziționării soluțiilor IT pentru comerțul electronic;

i)    Cheltuieli aferente achiziționării de servicii de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare pregătirii aplicației de proiect propusă spre finanțare și/sau managementul aplicației de proiect (inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării aplicației de proiect);

j)    Cheltuieli aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate/ achiziționate și cel care va asigura mentenanța;

k)    Cheltuieli de achiziție a serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară (conform reglementărilor naționale în domeniul financiar-contabil) și tehnică (din perspectiva corespondenței rezultatului aplicației de proiect cu aplicația de finanțare și obiectivele POC).