Skip to content

Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

Termen de depunere

Iulie-august 2021.

Beneficiarii eligibili


 • Tânărul fermier - o persoană cu vârsta de până la 40 de ani (inclusiv cu o zi înainte de a împlini 41 de ani), care deține competențele și calificările profesionale adecvate și care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații.
 
 • Persoana juridică în care sunt mai mulţi acţionari și unde un tânăr fermier se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație.

Ajutor financiar

Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea obiectivelor prevăzute în Planul de afaceri, pentru o perioadă de maximum 3 ani:
 
 • 70.000 de euro pentru exploatațiile care integrează în planul de afaceri operațiuni de condiționare - procesare sau agricultură ecologică pentru exploatațiile între 30.000 € SO și 50.000 € SO;

 • 60.000 de euro pentru exploatațiile care integrează în planul de afaceri operațiuni de condiționare - procesare sau agricultură ecologică pentru exploatațiile între 12.000 € SO și 29.999 € SO;

 • 50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 € SO și 50.000 € SO;

 • 40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 € SO și 29.999 € SO.

Exploataţia trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • Are o dimensiune economică între 12.000 € – 50.000 € SO;

 • Este înregistrată ca microîntreprindere/ întreprindere mică;

 • Este înregistrată obligatoriu în Registrul Unic de Identificare – APIA, în Registrul agricol și/sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA.

Etape de instalare pentru tânărul fermier

1. Înregistrarea tânărului fermier la Oficiul Registrului Comerțului ca microîntreprindere/ întreprindere mică, având pentru prima dată obiect de activitate în domeniul agricol, cu maximum 24 de luni înaintea depunerii Cererii de finanțare;
 
Înscrierea la APIA şi/sau Registrul Exploataţiei de la ANSVSA/DSVSA a exploataţiei deţinute sub entitatea economică prin care solicită sprijin se face în acelaşi termen de maximum 24 de luni;
 
Această etapă trebuie să fie încheiată înaintea depunerii Cererii de finanțare pentru această submăsură.
 
2.  Depunerea şi înregistrarea Cererii de finanțare însoţită de Planul de afaceri;
 
3.  Instalarea tânărului fermier este considerată finalizată la momentul implementării corecte a Planului de afaceri (adică la acordarea celei de-a doua tranșe de plată).
 
Solicitantul se angajează să devină fermier activ în termen de maximum 18 luni de la data încheierii instalării.

Condiții de acordare a sprijinului

 • Tânărul fermier (care se instalează) trebuie să îşi stabilească domiciliul în UAT-ul (comuna) în care exploataţia este înregistrată;
 
 • În cazul în care tânărul fermier este sau va fi încadrat într-o activitate salarizată, locul de muncă al acestuia (sediul social/punctul de lucru al angajatorului) trebuie să fie în aceeaşi UAT sau zona limitrofă a UAT-ului în care este înregistrată exploataţia;
 
 • Sediul social al beneficiarului trebuie să fie localizat în aceeaşi UAT în care este înregistrată exploataţia;
 
 • Aceste condiții se pot realiza și în termen de 6 luni de la data semnării Contractului de finanțare cu Autoritatea contractantă.

Obiective obligatorii

 • Îndeplinirea obiectivului de comercializare a producției agricole proprii în procent de minimum 20% din valoarea primei tranșe de plată, demonstrată prin documente justificative;

 • În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, planul de afaceri va include obligatoriu amenajări de gestionare a gunoiului de grajd (inclusiv dejecţiile de origine animală) conform normelor de mediu sau va descrie platforma deja existentă şi conformă cu normele de mediu în vigoare (după caz);

 • Prin Planul de afaceri trebuie să se demonstreze îmbunătățirea performanței generale a exploataţiei agricole, astfel încât să reiasă modul în care se va dezvolta/ moderniza exploataţia agricolă, creșterea productivității și toate aspectele legate de realizarea obiectivelor obligatorii;

 •  Planul de afaceri trebuie să prevadă cel puţin 3 obiective suplimentare, propuse de solicitant în vederea dezvoltării exploataţiei vizate pentru sprijin.
 
Pentru a putea beneficia de fonduri nerambursabile, tânărul fermier trebuie să se afle în proces de instalare într-o exploataţie agricolă care are dimensiunea de minimum 12.000 € SO și maximum 50.000 € SO.
 
Tinerii care solicită finanţare prin intermediul microîntreprinderii/întreprinderii mici înfiinţate cu mai mult de 24 de luni înaintea depunerii cererii de finanţare sunt eligibili cu îndeplinirea simultană a următoarelor condiţii:

1. Să nu fi înscris niciodată o exploataţie agricolă la APIA şi/sau Registrul Exploataţiei de la ANSVSA/DSVSA;
 
2. Să nu fi avut niciodată înregistrat un cod CAEN cu profil agricol, decât în intervalul de maximum 24 de luni înaintea depunerii cererii de finanţare.
 
O exploatație agricolă sau un tânăr fermier NU poate primi sprijin prin această submăsură decât o singură dată;
 
NU este permisă preluarea de exploataţii agricole care au primit sprijin prin intermediul măsurii 112 „Instalarea tinerilor fermieri”, prin intermediul submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, din PNDR 2014 - 2020;
 
Implementarea (demararea) Planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de 6 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului.
 
Sunt eligibili solicitanţii care au vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi și până la 41 de ani neîmpliniți la data depunerii Cererii de finanțare şi au absolvit minimum 8 clase, dar trebuie, de asemenea, să dețină competențe și aptitudini profesionale pentru ramura agricolă vizată în proiect (vegetal/ zootehnic/ mixt), îndeplinind cel puțin una dintre următoarele condiții:
 
 • studii medii/superioare

sau

 • formare profesională prin studii/ curs de calificare conform legislaţiei aplicabile la momentul acordării certificatului de calificare profesională

sau

 • competențe dobândite prin participarea la programe de instruire/ iniţiere/ specializare care nu necesită un document eliberat de formatorii recunoscuţi de către ANC şi presupune un număr de ore sub numărul de ore aferent Nivelului I[1] de calificare profesională;

sau

 • evaluarea în cadrul unui centru de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, autorizat ANC a competenţelor dobândite ca urmare a experienţei profesionale[1];

sau

 • angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate până la solicitarea celei de-a doua tranșe de plată, pentru a-i permite acestuia să se conformeze condițiilor referitoare la dobândirea competențelor profesionale specificate în programul de dezvoltare rurală.

Costuri de consultanță

 • 10% din valoarea ajutorului financiar;
 • Avans 1000 de euro.
Oferta de preț include: scrierea proiectului (plan de afaceri, alte documente necesare), depunerea documentației, implementarea proiectului.