Skip to content

Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale - Sesiunea 2021

Termen de depunere

În a doua jumătate a anului 2021, estimăm lunile iulie-august.

Solicitanți eligibili

 • Fermierii sau membrii unei gospodării agricole care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități neagricole pentru prima dată în spațiul rural (autorizați cu statut minim de PFA);
 • Întreprindere individuală, întreprindere familială;
 • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
 • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii cererii de finanțare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-up).

Ajutor financiar

Sprijinul financiar este de 50.000 de euro/proiect, cu posibilitatea majorării la valoarea de 70.000 de euro/proiect, în cazul activităților de producție.
 
Nu necesită contribuție proprie.
 
Sprijinul se acordă sub formă de sumă forfetară (sumă fixă) și vor fi două tranșe de plată. Prima tranșă cuprinde 70% din valoarea grantului.
 
Perioada de implementare a proiectului este de maximum 33 de luni de la încheierea contractului de finanțare și nu va depăși data de 31 decembrie 2025.
 
Monitorizarea proiectului: este de 3 ani de la data efectuării ultimei plăți de către finanțator.
 
Bugetul total: 50 mil. euro.
 

Condiții de eligibilitate

Sediul social și punctul de lucru al solicitantului trebuie să fie situat în spațiul rural iar activitatea propusă prin proiect să fie desfășurată în spațiul rural (la comune sau sate care aparțin de comune);
 
Firmele micro și mici, atât cele existente cât și cele nou înființate, trebuie să fie înregistrate la Registrul Comerțului;
 
Implementarea proiectului trebuie să înceapă în cel mult 6 luni de la data deciziei de acordare a ajutorului financiar;
 
Solicitantul trebuie să facă dovada comercializării activităților de producție sau de servicii, după realizarea investiției. Se va stabili un procent de minimum 30% din valoarea primei tranșe de plată. Acest obiectiv obligatoriu trebuie realizat până la depunerea celei de a doua tranșe de plată.
 
Nu se poate depune proiect dacă în cadrul firmei există un cod caen care aduce venituri și se solicită finanțare pentru un cod caen asemănător;
 
Pentru firmele care au autorizate codurile caen propuse prin proiect la data depunerii cererii de finanțare, este necesar să se depună o declarație asumată prin semnătură de un expert contabil din care să reiasă faptul că întreprinderea nu a desfășurat niciodată activitatea pentru care solicită finanțare;
 
Solicitanții (firmele) care au asociați în alte firme și își desfășoară activitatea cu același cod caen autorizat ca cel propus prin proiect sau au coduri caen autorizate asemănătoare, nu sunt eligibili;
 
Nu se poate depune proiect dacă acționarii (ex: rude de gradul 1/soț/soție) din cadrul firmei solicitante, intenționează să depună proiect în aceeași sesiune de depunere sau au beneficiat de sprijin financiar prin submăsura 6.2 sau prin Masura 19.
 
Acest sprijin financiar se poate solicita o singură dată.

 

Activități și cheltuieli eligibile

 • Cheltuieli cu achiziția de terenuri în limita a 10% din valoarea sprijinului acordat;
 • Achiziționarea unei construcții poate fi eligibilă numai împreună cu terenul aferent, valoarea totală teren + construcție trebuie să se încadreze în limita a 10% din valoarea sprijinului acordat.
 • Cheltuieli cu mijloacele de transport specializate
 • Achiziția de echipamente, instalații și utilaje noi
 • Achiziția de echipamente de agrement (se pot utiliza numai în aria geografică descrisă în Planul de afaceri)

Domeniile finanțate

Activități de producție: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton, fabricarea produselor chimice, farmaceutice, activități de prelucrare a produselor lemnoase, industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente, fabricare produse electrice, electronice, producere de combustibil din biomasă în vederea comercializării (fabricarea de peleți), producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului etc.
 
Activități turistice (structuri de cazare de tip camping, parcuri de rulote, bungalow-uri, servicii turistice de agrement și alimentație publică, inclusiv punct gastronomic local)
 
Servicii: medicale, sanitar-veterinare, reparații mașini, spălătorie auto, service auto, servicii în tehnologia informației și servicii informatice; alte servicii destinate populației din spațiul rural);
 
Activități meșteșugărești (activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole, olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);
 
 

Cheltuieli neeligibile

 • Cheltuieli pentru înființare de agropensiuni, pensiuni, hoteluri;
 • Cheltuielile cu achiziţionarea de utilaje şi echipamente agricole.

Principii și criterii de selecție

 • Principiul diversificării activității agricole a fermierilor/membrilor gospodăriei agricole către activități non agricole - 5 puncte;
 
 • Principiul prioritizării activităților de producție - 15 puncte;
 
 • Principiul prioritizării serviciilor medicale (inclusiv stomatologice și sanitar -veterinare) - 20 de puncte;
 
 • Principiul prioritizarii proiectelor care au ca obiectiv utilizarea mijloacelor de digitalizare pentru eficientizarea activității - 15 puncte;
 
 • Principiul prioritizării proiectelor care vizează acțiuni de protecție a mediului - 10 puncte;
 
 • Principiul prioritizării serviciilor în tehnologia informației și servicii informatice;
 
 • Principiul stimulării activităților turistice (cu excepția înființării agropensiunilor, hotelurilor, pensiunilor) și/sau de agrement și/sau unități de alimentație publică, în zonele cu potențial turistic ridicat - 25 de puncte;

 

 • Principiul prioritizării solicitanților care nu au mai beneficiat de finanțare în perioada de 2014-2020 prin PNDR (Submăsura 6.2 sau 6.4) - 10 puncte
 

Costuri de consultanță

10% + tva din valoarea ajutorului financiar;
 
Avans: 1500 de euro+tva.
 
Oferta de preț include: scrierea proiectului (cerere de finanțare, plan de afaceri, alte documente necesare), depunerea documentației, implementarea proiectului.
Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale- Sesiunea 2021