Skip to content

Sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole în mediul rural - Sesiunea 2021

Termen de depunere

În a doua jumătate a anului 2021, estimăm lunile iulie-august.

Solicitanți eligibili

 • Fermieri sau membrii unei gospodării agricole - cu statut minim de PFA;
 • Microîntreprinderi și întreprinderi mici existente sau nou înființate în spațiul rural.
Categorii de solicitanți eligibili: PFA, Întreprindere Individuala, Întreprinderi familiale, SRL, SA, Cooperativa Agricola, Societate Agricola.

Ajutor financiar

Minimum 10.000 de euro/proiect - maximum 200.000 de euro/proiect.
 
Contribuție proprie:
 
 • 30% pentru activități de servicii.
 • 10% pentru activități de producție.
 
Perioada de implementare a proiectului este de maximum 3 ani pentru proiecte care prevăd investiții cu construcții și doi ani pentru proiecte care includ achiziții simple de bunuri/ utilaje, instalaţii echipamente și dotări noi de mijloace de transport specializate.
 
Perioada de monitorizare a proiectului: 5 ani de la data efectuării ultimei plăți de către finanțator. 
 
Budget total: 100 mil. euro.
 

Domeniile finanțate

 • Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, etc.);
 • Fabricarea de peleți și brichete din biomasă;
 • Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);
 • Activități turistice: modernizarea/ extinderea/ dotarea agropensiunilor, înființarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea structurilor de cazare de tip camping, parc rulote, bungalow, servicii turistice de agrement și alimentație publică, inclusiv punctul gastronomic local;
 • Furnizarea de servicii sociale, inclusiv construcții, reconstrucții și/sau modernizarea spațiilor și zonelor aferente desfășurării activităților (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare);
 • Furnizarea de servicii pentru populație, de ex: reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, etc.

Condiții de eligibilite

 • Sediul social și punctul de lucru/punctele de lucru unde se realizează investiția pentru care se solicită finanțare trebuie să fie situate în spațiul rural;

 • Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura co-finanţarea investiţiei;

 • Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin sub-măsură (domeniile finanțate menționate mai sus);

 • Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate;

 • Investiţia va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului şi dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislaţia în vigoare menţionată în capitolul 8.1 PNDR.

Activități și cheltuieli eligibile

 • Extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea agropensiunilor (Nu va mai fi permisă înființarea de agropensiuni);
   
 • Înfiinţarea, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea structurilor de cazare de tip camping, parc, rulote, bungalow-uri;
   
 • Înfiinţarea, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea structurilor de alimentaţie publică de sine stătătoare;
   
 • Construcţia, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea clădirilor;
   
 • Achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing financiar, de utilaje, instalaţii şi echipamente noi;
   
 • Achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci;
   
 • Mijloace de transport, printre care: ambulanțe umane și veterniare,  autospecială pentru salubrizare, mașină cu nacelă pentru execuția de lucrări la înalțime, autocisternă pentru produse nealimentare (doar autocisternă pe autoşasiu - exclus cap tractor și remorcă autocisternă sau una din ele separat), mașina de măturat carosabilul, auto betonieră, autovidanjă, agerment (ex.: ATV, biciclete, trotinete etc.);
   
 • Ambarcațiuni: bărci cu rame, canotci, caiace, canoe, bărci cu vele, hidrobiciclete, bărcă cu motor, bărcă cu vele şi motor pentru turiști etc.
   
 • Investiţii pentru producerea şi comercializarea produselor neagricole;
   
 • Cheltuielile de consultanţă pentru întocmirea dosarului cererii de finanţare se pot deconta integral în cadrul primei tranşe de plată. Cheltuielile de consultanţă pentru managementul proiectului vor fi decontate proporţional cu valoarea fiecărei tranşe de plată aferente proiectului;
   
 • Costurile generale ale proiectului trebuie să se încadreze în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcţii-montaj şi în limita a 5% pentru proiectele care prevăd investiţii în achiziţii, altele decât cele referitoare la construcţii-montaj.

Cheltuieli neeligibile

 • Cheltuieli pentru înființare de agropensiuni, pensiuni, hoteluri;
 • Cheltuielile cu achiziţionarea de utilaje şi echipamente agricole;
 • Cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport persoane;
 • Achiziționarea de terenuri construite și neconstruite;
 • Tva-ul pentru firmele plătitoare de TVA.

Principii si criterii de selecție

 • Principiul diversificării activității agricole a fermelor existente către activități non-agricole - 5 puncte;

 • Principiul prioritizării serviciilor medicale (inclusiv stomatologice și sanitar-veterinare) - 10 puncte;

 • Principiul prioritizării proiectelor care includ acțiuni de digitalizare pentru eficientizarea activității - maxim 10 puncte;

 • Principiul prioritizării proiectelor care includ acțiuni de protecția mediului - maxim 10 puncte;

 • Principiul prioritizării activităților de producție - maxim 25 de puncte;

 • Principiul stimulării activităților turistice și/ sau de agrement și/ sau unități de alimentație publică desfășurate în zonele cu potențial turistic ridicat - maxim 15 puncte;

 • Principiul derulării activităților anterioare ca activitate generală de management a firmei, pentru o mai bună gestionare a activității economice - maxim 10 puncte;

 • Principiul accesului la finanțare – în sensul prioritizării solicitanților care nu au beneficiat de finanțare în perioada de programare 2014 – 2020 prin PNDR (sM 6.2, 6.4 și măsura similară din 19.2);

 • Principiul maturității proiectului – în sensul depunerii documentației pentru demararea procedurii de evaluare a impactului preconizat asupra mediului, la depunerea cererii de finanțare.

Costuri de consultanță

Pentru investiții care prevăd lucrări de construcții:
 • 8% + tva din valoarea ajutorului financiar
 • Avans: 2000 de euro + tva
 
Pentru investiții care nu prevăd lucrări de construcții (ex: achiziția de echipamente)
 • 6% + tva din valoarea ajutorului financiar
 • Avans: 1500 de euro + tva 
 
Oferta de preț include: scrierea proiectului (cerere de finanțare, plan de afaceri, alte documente necesare), depunerea documentației, implementarea proiectului.